Salgsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

1 Anvendelse

1.1 Disse salgs- & leveringsbetingelser finder anvendelse på alle salgsaftaler og går forud for købers eventuelle indkøbsbetingelser.

Fravigelse kræver skriftligt samtykke fra Esbelt Aps

2 Tilbud og pris

2.1 Hvis andet ikke er aftalt, finder Esbelt  til enhver tid gældende prisliste anvendelse.

2.2 Alle priser er eksklusive merværdiafgift og andre offentlige afgifter.

3 Levering

3.1 Leveringsklausuler fortolkes i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende ”Incoterms (2000)”.

3.2 Medmindre andet er skriftligt tiltrådt af salgschefen, sker levering ex works Esbelt

4 Forsinkelse

4.1 Esbelt er ikke ansvarlig for forsinkelse, medmindre det

dokumenteres, at Esbelt eller andre, for hvem Esbelt er ansvarlig, har udvist grov uagtsomhed.

4.2 Esbelt er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tidstab eller tredjemands tab.

5 Betaling

5.1 Betaling skal ske i overensstemmelse med de på tilbud/faktura angivne betingelser.

5.2 Er lægger køberen ikke betalingen til forfaldstid, er Esbelt berettiget til at beregne sig morarenter af det forfaldne beløb. Renten udgør p.t. 2% pr. påbegyndt måned af det til enhver tid skyldige restbeløb. Esbelt fremsender én gang hver 14. dag påkrav vedrørende betaling af forfalden ydelse, hvorved beregnes gebyr på kr. 150,00.

Esbelt er ved forsinkelse med betaling berettiget til at holde varer tilbage for andre indgåede aftaler, så længe betaling ikke er indgået. Ved forsinkelse af betaling af forfalden ydelse i mere end 30 dage er Esbelt berettiget til at hæve samtlige indgåede aftaler.

6 Ejendomsforbehold

6.1 Varerne forbliver Esbelt ejendom, indtil betalingen af samtlige beløb vedrørende leverancen er erlagt fuldt ud.

7 Immaterielle rettigheder

7.1 Hvis køberen videresælger de købte varer, skal disse markedsføres og sælges under de af Esbelt anviste varemærker. Køberen må ikke benytte Esbelt navn eller varemærker på en måde, der giver kunderne eller tredjemænd indtryk af, at køberen kan forpligte eller

er en del af/associeret med Esbelt

7.2 Køberen må ikke anvende Esbelts varemærke i forbindelse med markedsføring eller salg af varer, der ikke stammer fra Esbelt

7.3 Køberen er ikke berettiget til at oprette hjemmesider med domæneregistrering med anvendelse af Esbelt navnet.

8 Ansvarsfrihed

8.1 Al rådgivning fra Esbelt side er alene af vejledende art, og kan derfor ikke påføre Esbelt et rådgiveransvar.

8.2 Hvis det indkøbte skal inkorporeres af køberen i dennes eller tredjemands produkter, og det viser sig, at det købte ikke fungerer tilfredsstillende i disse produkter, bærer køberen selv ansvaret herfor, hvis det købte opfylder de aftalte specifikationer.

9 Returnering

9.1 Returnering af varer kan kun ske ifølge aftale, og alene indtil 30 dage fra fakturadato og ved franko fremsendelse i hel og ubeskadiget stand til Esbelt adresse og med angivelse af fakturanummer, returvarenummer samt hvem hos Esbelt, der er aftalt returnering med.

9.2 Specielt fremskaffede varer (skaffevarer) samt specielt tilvirkede varer tages ikke retur.

10 Ansvar for mangler

10.1 Køberen skal kontrollere og undersøge leverancen straks ved modtagelsen. Reklamationer over mangler skal meddeles Esbelt straks og senest 8 dage efter levering. Er der synlige skader på varerne, skal reklamation ske senest dagen efter modtagelse. Hvor det drejer sig om fejlekspederede varer, skal reklamationen ske inden 7 dage fra fakturadato.

10.2 Hvis leverancen er mangelfuld, påtager Esbelt sig efter eget valg at afhjælpe manglen, at kreditere køber for den

mangelfulde leverance, eller alternativt at foretage

omlevering. Køber har alene krav på omlevering, såfremt

køberens ret hertil efter Købeloven ikke kan fraviges.

10.3 Ved afhjælpning og ombytning skal køber returnere den mangelfulde vare. Omlevering effektueres efter modtagelse af den mangelfulde leverance. Returnering efter afhjælpning og ved omlevering sker for Esbelt regning og risiko.

10.4 Udover det ovenfor anførte kan køber ikke rejse krav af nogen art mod Esbelt

10.5 Foreligger der trods reklamation ikke en mangel for hvilken Esbelt er ansvarlig, har Esbelt krav på at blive godtgjort enhver udgift og at få erstatning for ethvert tab afholdt eller lidt af Esbelt som følge af reklamationen.

10.6 Esbelt hæfter ikke for mangler, der skyldes fejlagtig

behandling, befordring, opbevaring eller i øvrigt forsømmelse hos andre end Esbelt. Esbelt ansvar omfatter kun mangler, der viser sig under en normal og hensigtsmæssig opbevaring og brug af varen.

10.7 Esbelt hæfter ikke for driftstab, avancetab, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste og andet indirekte tab.

11 Produktansvar

11.1 Bortset fra tilfælde hvor skade og ansvar er omfattet af ufravigelige bestemmelser i gældende lov om produktansvar, gælder følgende bestemmelser om Esbelt ansvar for skade forvoldt af en defekt leverance:

11.2 Esbelt er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens den leverede vare er i købers

besiddelse. Esbelt er heller ikke ansvarlig for skade på

produkter, der er fremstillet af køber, eller hvori der indgår

produkter leveret af køber.

11.3 Esbelt er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tidstab og tabt arbejdsfortjeneste.

11.4 I den udstrækning Esbelt måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Esbelt skadesløs i samme omfang, som Esbelt ansvar er begrænset efter de foregående punkter.

11.5 De ovenfor anførte begrænsninger i Esbelt ansvar gælder ikke, hvis Esbelt har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

11.6 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal den anden part straks underrettes herom.

11.7 Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved en domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod Esbelt på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af en af Esbelt foretagen leverance.

12 Force Majeure

12.1 En part hæfter ikke for manglende opfyldelse af partens forpligtelser, som skyldes force majeure, herunder krig, terror, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, overenskomststridig strejke, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer eller anden årsag udenfor partens kontrol, og som er egnet til at hindre opfyldelsen.

12.2 Er en part i mere end 6 måneder forhindret i at opfylde sine forpligtelser, jfr. pkt. 12.1, har hver af parterne ret til helt eller delvist at hæve aftalen for så vidt angår leverancer, som skulle have fundet sted under det pågældende tidsrum.

12.3 Den part, som vil påberåbe sig ret i henhold til ovenstående, skal uopsættelig skriftlig give den anden part meddelelse herom.

13 Ansvarsfraskrivelse

13.1 Ovennævnte punkter indeholder bestemmelser, efter hvilke Esbelt fraskriver sig et ansvar. Køber bør selv tegne forsikring i det omfang, køber ønsker at sikre sig mod sådanne tab, eller køber må indregne risikoen for tab i sin avance.